Ontwikkelingen

In 2022 blijft Vrouwenopvang Rosa Manus zich inzetten voor mensen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties. In dat jaar zal worden voortgeborduurd op de ingezette lijnen in 2021 op basis van het strategisch beleidsplan. Rosa Manus richt zich op het versterken van haar kennisniveau en op het delen van deze kennis met andere partijen uit de keten.
Samenwerkingsverbanden worden verstevigd en verder uitgebouwd. In gezamenlijkheid met deze partners worden oplossingen gezocht voor gesignaleerde knelpunten zoals wachtlijsten voor traumabehandeling, omgangsregelingen en huisvesting. Het begeleidingsproces zal verder worden gestroomlijnd en worden verbeterd in de samenhang.

Gedurende 2022 zal de bedrijfsvoering in lijn worden gebracht met de ambities zoals die geformuleerd zijn in het strategisch beleidsplan. Daarbij zal aandacht zijn voor het in financiële zin verstevigen van de organisatie en het verder reduceren van risico’s. Gestreefd wordt om een financieel neutraal of licht positief resultaat te realiseren. Ook vindt een oriëntatie plaats op het genereren van aanvullende financieringsstromen.

We hopen dat de COVID-19 crisis in 2022 op zijn einde loopt. Gelet op de landelijke maatregelen en de RIVM-richtlijnen heeft COVID-19 ook nog in 2022 effect op de werkwijze van Rosa Manus en de medewerkers. Het beleid dat Rosa Manus in 2020 heeft ontwikkeld voor COVID-19 blijft onverminderd van kracht.