Ontwikkelingen

In 2021 wordt de koers die is opgenomen in het strategisch beleidsplan 2021 tot 2024 als eerste jaar van de cyclus geoperationaliseerd. Hiervoor worden overeenkomstig de beleidscyclus doelstellingen en speerpunten geformuleerd. Deze worden geconcretiseerd in de jaarplannen en projectplannen. Hierbij vindt uiteraard een koppeling plaats met de planning- en control cyclus.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het aanstellen van een nieuwe directeur-bestuurder. Door de Raad van Toezicht is hiervoor een procedure opgestart. Tot het moment dat de nieuwe directeur-bestuurder is gestart, neemt de heer C.P.E. van Dooren de functie waar. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2021 de nieuwe directeur-bestuurder zal starten.

Daarnaast blijft de coronacrisis in 2021 de aandacht vragen. Gelet op dat de landelijke maatregelen en de RIVM richtlijnen in ieder geval tot medio 2021 van kracht blijven, heeft dit ook effect op de werkwijze van Vrouwenopvang Rosa Manus en de medewerkers. Het beleid dat Vrouwenopvang Rosa Manus in 2020 heeft ontwikkeld voor corona blijft onverminderd van kracht.

Wat op dit moment de gevolgen van de coronacrisis voor huiselijk geweld zijn, is (nog) niet duidelijk. Landelijk neemt het aantal meldingen van huiselijk geweld en de adviesvragen van professionals bij Veilig Thuis af. Het is niet de verwachting dat het aantal situaties van huiselijk geweld het laatste jaar minder is geworden. Er dient rekening mee gehouden te worden dat na de coronacrisis het aantal meldingen van huiselijk geweld toeneemt en mogelijk ook de ernst. Of dit zo is en wanneer dit effect heeft op de dienstverlening van Vrouwenopvang Rosa Manus is moeilijk in te schatten. We monitoren deze mogelijke ontwikkeling en stemmen dit af met de gemeenten en de ketenpartners.