Stichting Vrienden van Rosa Manus

Wordt u ook vriend van Stichting Vrienden van Rosa Manus?

Het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus wordt mogelijk gemaakt door de subsidieverstrekking van de gemeente Leiden. Het budget is helaas niet toereikend voor de vele extra zaken die voor cliënten noodzakelijk zijn om hun leven weer op een normale wijze te kunnen voortzetten. De Stichting Vrienden van Rosa Manus bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden van Rosa Manus en zamelt geld of producten in om speciale projecten en/of activiteiten voor zowel de vrouwen als de kinderen mogelijk te maken.

Steun van fondsen, bedrijven en serviceclubs is hierbij van groot belang voor de werkzaamheden van Rosa Manus, maar ook steun van particulieren. Indien u ons werk direct financieel wilt steunen, kan dat op IBAN NL48 INGB 0006 5057 22 ten name van Stichting Vrienden van Rosa Manus te Leiden. Vriend van Rosa Manus wordt u door middel van aanmelding via ons formulier Eenmalige/doorlopende machtiging. Print het formulier uit, vul uw gegevens in en vergeet niet uw handtekening te zetten. U kunt dit formulier sturen naar:

Stichting Vrienden van Rosa Manus
T.a.v. het secretariaat
Opaalstraat 302
2332 TH  LEIDEN

Flyer


Klik op de flyer voor de vergroting

Steun de Vrienden van Rosa Manus en doneer

Schenkingen

Steun van fondsen, bedrijven en particulieren is van groot belang voor de werkzaamheden van Rosa Manus.
Misschien is het iets voor u om een deel van uw inkomen of vermogen te schenken aan Stichting Vrienden van Rosa Manus. De stichtingen is een anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling, een “goed doel” dus) en daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. U kunt een eenmalige schenking doen of een periodieke donatie.

Eenmalige schenking
Wanneer u uw schenking wilt aftrekken, geeft u dat aan bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Er is een drempel voor alle giften tesamen en ook een maximum (het maximum is 10 % van uw jaarinkomen).

Periodieke schenking
Een andere mogelijkheid is een periodieke schenking te doen. Dan geldt er geen drempel en ook geen maximum bijdrage voor de aftrekbaarheid. Dit hoeft tegenwoordig niet meer bij de notaris te worden vastgelegd. U kunt volstaan door ons formulier doorlopende machtiging in te vullen. Om te profiteren van de giftenaftrek moet u minimaal 5 jaar achtereen een vast bedrag overmaken.

Opnemen in testament
U kunt het werk van de Stichting Vrienden van Rosa Manus ook steunen door opname in uw testament. Als u daarin een legaat opneemt, staat in het testament precies voor welk bedrag u de stichting ondersteunt. U kunt ook kiezen voor een percentage. Dan heet het een erfstelling. De notaris kan u hierover nader informeren. Omdat de stichting een anbi is hoeft u over het deel dat u nalaat aan de stichting geen erfbelasting te betalen.

Verantwoorde besteding
Stichting Vrienden van Rosa Manus doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven.

Inhoudelijk jaarbericht 2023
Financiële verantwoording 2023

Bestuur
Mw. I. Swinkels (voorzitter)
De heer J. Hemelaar (penningmeester)
Mw. F. Oude Wesselink (lid)
De heer B. Steemers (lid)

Contact
Stichting Vrienden van Rosa Manus
Opaalstraat 302
2332 TH  LEIDEN
0715730870
vriendenvan@rosa-manus.nl
www.rosa-manus.nl

Bankrekeningnr. IBAN NL48 INGB 0006 5057 22

Kamer van Koophandel: 52365115

RSIN: 8504.11.798