Missie en visie

Specialist en expert duurzaam stoppen van huiselijk geweld

Duurzaam stoppen van huiselijk geweld en plaats in de keten
Binnen de keten van huiselijk geweld ziet Vrouwenopvang Rosa Manus zich voor haar cliëntendoelgroep als specialist in het bieden van opvang en begeleiding aan slachtoffers van evident huiselijk geweld en het begeleiden van gezinnen in onveilige thuissituaties. Hierbij richt Vrouwenopvang Rosa Manus zich op het gehele systeem, waarbij de kinderen ook heel belangrijk zijn. De cliënten hebben altijd te maken met acute of structurele onveiligheid.

Een goed lopende ketenaanpak is als het gaat om stoppen van huiselijk geweld van groot belang. Vele organisaties zijn hier dan ook bij betrokken. Dit betekent dat er goed met andere organisaties moet worden samengewerkt,  onder andere Veilig Thuis, het specialistisch veld en het  generalistisch veld. Vrouwenopvang Rosa Manus heeft zich in haar strategisch beleidsplan 2021 tot 2024 ten doel gesteld zich voor alle ketenpartners meer als expert te gaan ontwikkelen.


Strategisch beleidsplan 2021-2024

Onderstaand zijn de missie en visie weergegeven.

Geweld hoort nergens thuis
Geweld hoort nergens thuis maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. De kans dat je te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. Hierbij gaat het in veel gevallen niet alleen om fysieke vormen van geweld maar ook om emotionele mishandeling zoals vernedering, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Huiselijk geweld, inclusief ouderenmishandeling en kindermishandeling vormen samen één van de grootste problemen in onze samenleving (Landelijk actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling – Ministerie van J&V, VWS en VNG en Regiovisie Hollands Midden).

Huiselijk geweld komt vaak voor in Nederland. Jaarlijks zijn zo’n 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld. Rosa Manus zet zich in om geweld in (afhankelijkheids)relaties preventief en duurzaam te stoppen voor mannen, vrouwen en kinderen. Met onze cliënten en ketenpartners bundelen wij de krachten voor een veilige toekomst.