Visie en missie

Specialist duurzaam stoppen van huiselijk geweld

Beleidsplan 2015-2017

Vrouwenopvang Rosa Manus is specialist in het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Hierbij is het bieden van veiligheid van groot belang. Vrouwenopvang Rosa Manus focust in eerste instantie op veiligheid en begeleiding bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld, maar helpt ook bij problemen op andere leefgebieden waarmee de vrouwen en kinderen te maken hebben.

Onze ambitie is dat slachtoffers een leven kunnen leiden zonder huiselijk geweld en dat de spiraal van intergenerationele overdracht van geweld wordt doorbroken. De vrouwen en kinderen die wij opvangen in onze opvanglocatie komen vooral uit de regio Holland Rijnland. We nemen deel aan het landelijke stelsel van vrouwenopvang. Dit betekent dat als de veiligheid dit vereist we ook vrouwen en kinderen opvangen uit andere regio’s. Voor mannen hebben wij in Leiden zelf geen plekken. Wij maken gebruik van opvangplekken voor mannen die op een aantal plaatsen in het land beschikbaar zijn.

Duurzaam stoppen van huiselijk geweld en plaats in de keten
Binnen de keten van huiselijk geweld ziet Vrouwenopvang Rosa Manus zich als specialist in het bieden van opvang en begeleiding aan slachtoffers van evident huiselijk geweld. Hierbij richten we ons op het gehele systeem, waarbij de kinderen voor ons ook heel belangrijk zijn. Onze cliënten hebben altijd te maken met acute of structurele onveiligheid. Een goed lopende ketenaanpak is als het gaat om stoppen van huiselijk geweld heel belangrijk. Vele organisaties zijn dan ook hierbij betrokken. Dit betekent dat we als organisatie goed moeten samenwerken met onder andere Veilig Thuis, het specialistisch veld en generalistisch veld.

 

Geweld hoort nergens thuis
Geweld hoort nergens thuis maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. De kans dat je te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. Hierbij gaat het in veel gevallen niet alleen om fysieke vormen van geweld maar ook om emotionele mishandeling zoals vernedering, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Huiselijk geweld, inclusief ouderenmishandeling en kindermishandeling vormen samen één van de grootste problemen in onze samenleving (Landelijk actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling – Ministerie van J&V, VWS en VNG en Regiovisie Hollands Midden).

Huiselijk geweld komt vaak voor in Nederland. Jaarlijks zijn zo’n 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld.
Rosa Manus zet zich in om geweld in (afhankelijkheids)relaties preventief en duurzaam te stoppen voor mannen, vrouwen en kinderen. Met onze cliënten en ketenpartners bundelen wij de krachten voor een veilige toekomst.