Vrienden van Rosa Manus

Financiële steun en donaties

Het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus wordt mogelijk gemaakt door de subsidieverstrekking van de gemeente Leiden. Het budget is helaas niet toereikend voor de vele extra zaken die voor cliënten noodzakelijk zijn om hun leven weer op een normale wijze te kunnen voortzetten. Ook voor de noodzakelijke deskundigheidsbevordering voor medewerkers is er sprake van ontoereikende financiële middelen.

De Stichting Vrienden van Rosa Manus bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden van Rosa Manus en zamelt geld of producten in om speciale projecten en/of activiteiten mogelijk te maken. Indien u ons werk direct financieel wilt steunen, kan dat op IBAN NL48 INGB 0006 5057 22 ten name van Stichting Vrienden van Rosa Manus te Leiden.
Stichting Vrienden van Rosa Manus is een erkend goed doel met ANBI status.

Steun van fondsen, bedrijven en particulieren is van groot belang voor de werkzaamheden van Rosa Manus. Hieronder volgen een aantal mogelijkheden voor giften en donaties, die fiscaal aftrekbaar zijn.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking houdt in dat u, gedurende vijf jaar, elk jaar een vast bedrag schenkt aan Rosa Manus. Een periodieke schenking, vastgelegd in een notariële akte, is volledig aftrekbaar.

Testament

Ook kunt u Vrouwenopvang Rosa Manus als begunstigde in uw testament opnemen. Dit kan in de vorm van een erfstelling of een legaat.

Een erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u Vrouwenopvang Rosa Manus tot erfgenaam. Rosa Manus ontvangt in dat geval een door u bepaald percentage van de erfenis.

Een legaat

Bij een legaat wordt een vooraf vastgesteld bedrag of worden bepaalde (on)roerende goederen, bijvoorbeeld een huis, nagelaten.

De ontvanger krijgt alleen de eventuele lasten die op het legaat rusten, zoals bijvoorbeeld de successierechten, voor zijn rekening. Een legaat kan ook vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden, komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor rekening van de ontvanger van het legaat.

Successierecht

Vrouwenopvang Rosa Manus is gerangschikt onder de rechtspersonen als bedoeld in artikel 24 van de successiewet 1956. Erfstellingen en legaten vallen derhalve voor het successierecht onder een laag tarief. Hierdoor komt het merendeel van het bedrag daadwerkelijk bij Vrouwenopvang Rosa Manus terecht.

De notaris

Uw testament moet u bij de notaris laten vastleggen. Wanneer u dat wenst, kunt u het testament op ieder moment wijzigen. Voor het maken, wijzigen of herroepen van een testament is de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht. De tarieven voor het maken van een testament kunt u bij de notaris opvragen.

Verantwoorde besteding

Vrouwenopvang Rosa Manus doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven.

Financieel jaarverslag 2016


Bestuur 

Mw. M. van Dongen (voorzitter)
De heer J. Hemelaar (penningmeester)
Mw. M. Haazebroek-Buijsen (secretaris)

Contact

Postadres: Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden
Telefoon: 071-5730870
E-mail: vriendenvan@rosa-manus.nl
Banknummer Stichting Vrienden van Rosa Manus: IBAN NL48 INGB 0006 5057 22
Kamer van Koophandel nr.: 52365115

Flyer van Stichting Vrienden van Rosa Manus

Beleidsplan Stichting Vrienden van Rosa Manus